Przetargi

Lokalizacja Szelejewo

Przetarg na zakup skrzyniopalet przemysłowych – ażurowych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZHR oddział Choryń
64-000 Kościan

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.

„Zakup skrzyniopalet przemysłowych – ażurowych”

 

I. Ogłoszeniodawca

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, ZHR oddział Choryń, 64-000 Kościan

II. Informacje ogólne

1.    Przetarg nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia, niedokonania wyboru, a także  do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

III. Zakres zapytania i terminy

1.    Skrzyniopalety przemysłowe – ażurowe – 110 sztuk
2.    Termin realizacji – do 30.04.2020
3.    Miejsce dostawy:
•     „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , ZHR O/Szelejewo , Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski – 90 szt.
•    „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , ZHR O/Laski, ul. Wjazdowa 1,       05-660 Warka – 20 szt.

IV. Termin i miejsce złożenia ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Danko HR sp. z o.o. ZHR o/Szelejewo, Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski z dopiskiem „Zakup skrzyniopalet przemysłowych – ażurowych” do dnia 20.03.2020 do godz.15

V. Inne warunki postępowania

1.    Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można pod nr tel. 065 572-72-32
2.    SIWZ dostępny na stronie internetowej Danko  danko@danko.pl w zakładce “Przetargi”
3.    Warunkiem realizacji jest przystapienie do podpisania umowy w brzmieniu proponowanym przez ogłoszeniodawcę.

 

Pliki do pobrania: