Przetargi

Lokalizacja Dębina

Przetarg na modernizację i rozbudowę cielętnika

DANKO Hodowla Roślin Sp.z o.o., z/s w Choryni
Zakład Nasienno – Rolny Dębina,  Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie

 

ogłasza przetarg na

 

„modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp.
z o.o.” w trybie zaprojektuj i wybuduj – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie.

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie
Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Termin i miejsce składania ofert: do 20.12.2019r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na modernizację i rozbudowę cielętnika na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.” w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.    Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny;
2.    Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.

 

Pliki do pobrania: