Projekty Unijne

fu ncbr ue

Projekt złożony do NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1363/15

Tytuł projektu: „Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w
oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne”

Cel projektu:

Hodowla twórcza roślin uprawnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego
kraju – żyta, pszenicy, pszenżyta oraz grochu – charakteryzujących się podwyższonymi wartościami
użytkowymi, na które istnieje zapotrzebowanie krajowego i światowego rynku.

 Efekt projektu:

Bezpośrednim efektem realizacji projektu badawczo-rozwojowego będzie wdrożenie w działalności
gospodarczej co najmniej sześciu nowych odmian zbóż (innowacja produktowa) oraz innowacji
procesowej dot. metodologii i technologii hodowli zbóż oraz grochu. Odbiorcami efektów realizacji
Projektu będą firmy sektora hodowlano – nasiennego oraz rolnicy.
Ostatecznie, w praktyce, wdrożenie wyników badań nad gospodarczo ważnymi roślinami oddziaływać
będzie bezpośrednio na nas wszystkich – konsumentów.

 Czas realizacji projektu:

01.09.2016 – 31.08.2022

Kierownik projektu: Małgorzata Niewińska, tel. +48 655134813